مکان های جاذب شهری

اخذ نمایندگی فروش محصولات هنزا در سراسر کشور

اگر ما به دنبال ایجاد مکان هایی جاذب ، با کیفیت و پایدار هستیم که در آنها به کار و زندگی پرداخته و به آرامش برسیم، طراحی شهری مطلوب امری ضروری است. طراحی شهری عاملی مهم  و بنیادین در تحقق (نوزایی شهری) می باشد. ما مجبور به تحمل کالبد و پهنه های شهری نامناسب، ملال آور و بی کیفیت، نیستیم. امروزه مکان های الهام بخش و برانگیزاننده که با نیکی از آنها یاد می شود و جوامع محلی قادرند در آنها رشد کرده و شکوفا  شوند، هواخواهان بی شماری دارند. برای دستیابی به  این مهم ، با ید تحولی فرهنگی را ایجد نماییم و این راهنما برای کمک به تحقق این فرایند تدوین شده است.

اسناد موجود در طراحی شهری ، اطلاعاتی مناسب و عملی را برای کمک به اجرای تعهد دولت به طراحی مطلوب ارائه می کند. راهنماهایی که در دسترس ماست . شمار محدودی از اصول ساده اما مهم  و قابل تو جه  را تنظیم نموده و برآنست تا سه موضوع خاص را مد نظر قرار دهد، نخست: طراحی مطلوب برای هر جا و هر مکانی مهم و با اهمیت است و به ویژه به احیا و باززنده سازی مکان هایی که از آنها غفلت شده و وضعیت نامناسبی دارند،  کمک می کند. دوم: اگر چه نظام  برنامه ریزی نقش مهمی در حصول طراحی  بهتر دارد، اما آفرینش مکان های موفق به مهارت طراحان و نگرش و تعهد آنهای یکه طراحان را به کار می گیرند ، وابسته است. سوم هیچ دو مکانی مشابه نیستند و چیزی به نام الگویی برای طراحی بهتر وجود ندارد طراحی خوب همواره منبعث از درک کامل مکان زمینه و بستر می باشد.

استفاده از متریالها و مصالح نوین همچون جی اف آرسی، بتن اکسپوز، سنگفرش لوکس، بتن قالبی، سنگهای تزئینی و دکوراتیو و …. در ایجاد مکان  و فضاهای دلنشین شهری از دیگر آیتمهای مورد توجه طراحان می باشد.