یکی از مراحل معرفی یک محصول آن است که انواع مختلفی که از آن وجود دارد معرفی گردد. در مورد سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی نیز وضع به همین منوال است. یعنی برای آنکه بتوانیم با زیر و بم این محصول و خواص آن بهتر و بیشتر آشنا شویم بهتر است که به شناخت گونه ها و نوع های متفاوتی...