در نوشته قبلی که عنوان "مروری بر کارکردهای مبلمان بتنی" داشت، به یکی از مهم ترین مباحث در معرفی مبلمان بتنی پرداختیم. چرا که یکی از شیوه های اصلی در معرفی خصوصیات یک سازه آن است که ببینیم در عمل چه کارآیی از خود نشان داده و توانسته است چه فضاهایی را پوشش دهد و کدام...