در راستای معرفی گونه های مختلف سازه هایی که می توان همه آن ها را به عنوان مجموعه ای تحت عنوان مبلمان بتنی جای داد، به بررسی نیمکت های بتنی در مقاله "نیمکت بتنی از عمده ترین سازه های مبلمان بتنی" پرداختیم و گفته شد که از جمله ساده ترین سازه ها برای ساخت و تولید می...