انتخاب برگه

نمایندگان

جدول اطلاعات نمایندگان فروش

به تفکیک استان و شهر

ردیف
نام نمایندگی
نوع نمایندگی
کد نمایندگی
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
۱
حسین محبی آشتیانی
عاملیت فروش
21113
تهران
۲
پویا کلانتری
عاملیت فروش
21122
تهران
۳
آقای یقینی
عاملیت فروش
21125
تهران
۴
آقای فاطمیان
عاملیت فروش
21130
تهران
۵
آقای نصیری
عاملیت فروش
21131
تهران
6 آقای دادجو عاملیت فروش تهران
7 آقای بابک عاملیت فروش تهران
 

ردیف
نام نمایندگی
نوع نمایندگی
کد نمایندگی
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
1 آقای دادجو عاملیت فروش
اصفهان
shahab_dadjou@yahoo.com
ردیف
نام نمایندگی
نوع نمایندگی
کد نمایندگی
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
۱
ناصر حیدری عبدی
عاملیت فروش
77126
بوشهر
Decorazh100@gmail.com
ردیف
نام نمایندگی
نوع نمایندگی
کد نمایندگی
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
۱
محمدرضا چراغ چشم
عاملیت فروش
61126
دزفول
m-heragheheshm@yahoo.com
ردیف
نام نمایندگی
نوع نمایندگی
کد نمایندگی
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
۱
احمد ایمان پرست
عاملیت فروش
11115
تنکابن
Pershian_sazeh@yahoo.com

۲
معین مرشد
نمایندگی
11111
آمل
Moein.morshed68@yahoo.com
۳
انوریان
عاملیت فروش
11114
کلارآباد
Samasazan.anvarian@yahoo.com
۴
رضوی
عاملیت فروش
11119
محمودآباد
Mostafa.razavi64@yahoo.com
ردیف
نام نمایندگی
نوع نمایندگی
کد نمایندگی
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
۱
صدف سنجی رفسنجانی
عاملیت فروش
34118
رفسنجان
Soshia_het_saze@yahoo.com
۲
مهدی تحافچی
عاملیت فروش
34120
کرمان
mehditahafchi@yahoo.com
ردیف
نام نمایندگی
نوع نمایندگی
کد نمایندگی
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
۱
مهندس حیدری
عاملیت فروش
76112
کیش
ردیف
نام نمایندگی
نوع نمایندگی
کد نمایندگی
شهر
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
۱
آقای حسینی
عاملیت فروش
44132
ارومیه

به نام خدا

فرم درخواست عاملیت شرکت گام آبی( سنگ های ساختمانی هنزا )