بتن اکسپوز برای عملکردهای متنوع، راهکارهای مختلفی را فراهم می کند که ظرفیت بالای این محصول این امکان را ایجاد می کند. مثلا به ترتیبی که در نوشته "نحوه کاربرد بتن اکسپوز متخلخل" بیان شد برای مواقعی که نیاز ما به بتن اکسپوز با وزنی سبکتر باشد بهتر است که از نوع متخلخل...