مقاله "سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی لمسی چیست؟" اختصاص به نوعی از این محصول داشت که در راستای کمک به افراد کم بینا و رفع تبعیض در ارائه خدمات شهری نسبت به آن ها ساخته می شود. چرا که آن ها می توانند با راه رفتن بر روی آن ها و از طریق لمس برجستگی های آن توسط پای خود...