هر چند تولید جی اف آر سی / جی آر سی دارای روش و فورمول تقریبا یکسانی است اما ممکن است که تولید کنندگان مختلف هر یک شیوه های خاص خود را برای افزایش بهره وری این محصول به کار گیرند. همانطور که در نوشته "هنزا در تولید جی اف آر سی / جی آر سی چه تمهیداتی به کار می گیرد؟"...