سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی به دلیل آنکه این ظرفیت را دارد که در انواع حوزه ها به کار گرفته شود و سطوح را در بخش های مختلفی مانند پاسیوها، پارکینگ ها، پیاده رو ها، مسیرهای ماشین رو، مسیرهای درون پارک ها و باغ ها و غیره پوشش دهد. همانطور که در مقاله "خصوصیات سنگفرش بتنی...