اینکه ما برای رسیدن به مقاصد خود در ساخت یک پروژه از چه مصالحی استفاده نماییم، بستگی به اهداف و نیازهای ما دارد. که بررسی دقیق این مطلب نیازمند بهره مندی از تجارب کارشناسان ساخت و ساز است. بنابر آنچه که در نوشته "انگیزه استفاده از بتن اکسپوز چیست؟" نیز بیان شد، در...