در نوشته های گذشته سعی کردیم که به تنوع ساختارهای تولیدی سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی بپردازیم و از این طریق بتوانیم باب آشنایی خوانندگان عزیز با گونه های متنوع سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را فراهم آوریم. در ابتدا به نوع ضد سایش این محصول اشاره نمودیم و در مقاله "سنگفرش...