همانطور که در نوشته "جایگزینی مبلمان بتنی به جای سازه های قدیمی شهری" دیدیم، می توان با بهره برداری از خصوصیات مبلمان بتنی، آن ها را به گونه ای طراحی کرد که بتواند بسیاری از نیازهای طراحی ما را برآورده سازد. به این ترتیب می توان سازه های شهری و راهنمایی و رانندگی را...