در پاسخ به این پرسش که "چه شیوه ای در نصب بتن اکسپوز بهتر است؟" که موضوع مقاله قبلی ما درباره بحث بتن اکسپوز بود، دیدیم که در واقع در میان همه روش های مختلفی که می توان بر مبنای آن ها نمای بتن اکسپوز را اجرا نمود، بهترین شیوه با توجه به وضعیت محیط و شرایطی که ساختمان...