پیش از پرداختن به مسئله فوق قصد داریم از این موضوع سخن بگوییم که برای آنکه یک محصول ساختمانی که به تازگی وارد عرصه ساخت و ساز شده است بتواند در بین دیگر مصالح ساختمانی که پیش تر مورد استفاده قرار می گرفته اند و در واقع در طول زمان توانسته اند جایگاه خود را مشخص کنند،...