ما در نوشته هایی که در زمینه معرفی بتن اکسپوز ارائه نمودیم، دو مسئله را به صورت برجسته در نظر داشته ایم. مسئله اول این است که چگونه می توان با شیوه های ساخت و ساز بتن اکسپوز آشنا شد و این سازه از ابتدای مواد اولیه تا انتهای مرحله ای که در نمای یک ساختمان قرار می گیرد...