در نوشته قبلی تحت عنوان "چرا سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را انتخاب کنیم؟" به این مسئله پرداخته شد و نظر کارشناسان این حوزه مطرح شد که اگر بخواهیم برای یک سطح پوششی مطلوب، با دوام و با کیفیت برگزینیم، چرا سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی می تواند گزینه مناسبی برای ما باشد و...