در نوشته پیشین به این مسئله پرداختیم که با توجه به اینکه بتن محصولی فوق العاده برای ساخت و ساز است، به همین منظور در معماری های شهری نیز از آن استفاده می شود که از آن به مبلمان بتنی تعبیر می شود. اما باید در نظر گرفت که مبلمان بتنی به انحای مختلف مورد استفاده قرار می...