در نوشته "سه مورد از ویژگی های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی" سه خصوصیتی را که در رابطه با سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی قابل بررسی است و برای ساخت و نصب آن ها باید ملاحظه جدی ای درباره آن ها صورت پذیرد، برشمردیم. یکی از این ویژگی ها ضخامت بود. همانطور که گفته شد و در مقاله...