مبلمان بتنی در واقع نباید این طور تصور شود که شامل تنها میز و صندلی و نیمکت است. این مطلب را در نوشته های دیگر نیز توضیح دادیم. همانطور که می دانید برای ابزارها و وسایل مختلف خانه می توان از جنس بتن ساخته شود. البته این مسئله را در نظر داشته باشید که هر کدام از این ها...