معمولا وقتی مصالح ساختمانی می توانند سازه جدیدی را به ما عرضه کنند، همگان در پی این خواهند بود که این محصول چگونه می تواند برای ما مفید باشد و در واقع به چه شکل می توانیم از آن بهره برداری نماییم. سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی البته هر چند محصولی است که از دیرباز مورد...